ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘ

Συνάδελφοι,

ερήμην των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, των εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε (8/4/2016) στις Ομοσπονδίες προς ‘’διαβούλευση’’ προσωρινό σχέδιο πρόσληψης αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος. Το σχέδιο στερείται οποιασδήποτε λογικής ακυρώνοντας στην πράξη την προϋπηρεσία των συναδέλφων αναπληρωτών, μιας και προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό των εξής κριτηρίων για εργασία:

‘’α) Ακαδημαϊκά κριτήρια .

 Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

β) Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.      

Η επιτυχία κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση. Η επιτυχία κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με μισό (0.5) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση.

      Όσοι υπάγονται σε περισσότερες των ανωτέρω περιπτώσεων λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία

– Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα

– Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα

Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες

δ) Κοινωνικά κριτήρια

Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24)….’’.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ:

– το Δ.Σ. του συλλόγου μας σε οργάνωση έκτακτης Γ.Σ. για το μείζον αυτό ζήτημα με πρόσκληση και παρουσία όλων των συναδέλφων,

– την άμεση παρέμβαση του Δ.Σ. με κείμενο διαμαρτυρίας και οργάνωση μορφών αντίδρασης,

– το σύνολο των συναδέλφων σε εγρήγορση και υποστήριξη κάθε θιγόμενου συναδέλφου.

 

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γκολόη Γερακίνα

Ουδατζής Νικόλαος

Φραγκόπουλος Μιχάλης