«Άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Απαιτούμε την άμεση αποκατάσταση όλων των αδικιών.»

κ. κ. Υπουργοί,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται σχετικά με το θέμα της χορήγησης των
αδειών ανατροφής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, για το οποίο, αν και είναι
απολύτως απαραίτητο να δοθούν απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων και
λύσεις στα προβλήματα που προκάλεσε η με αρ.108357/Ε3/21.08.2020
εγκύκλιος της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε σχέση με τις άδειες ανατροφής
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η σιωπή εκ μέρους του Υ.ΠΑΙ.Θ. φανερώνει,
δυστυχώς, την παντελή απροθυμία της πολιτικής ηγεσίας να το πράξει.
Η αναδρομική ακύρωση της εγκυκλίου με την 2367/2021 απόφασή του
ΣτΕ δημιούργησε, αυτονόητα, την προσδοκία της αναδρομικής
αποκατάστασης όλων των στρεβλώσεων που είχε ως αποτέλεσμα η
εγκύκλιος, η οποία, ουσιαστικά, οδηγούσε στην περιστολή του δικαιώματος
λήψης της άδειας ανατροφής μεγάλου αριθμού νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,
αφού όριζε ότι «… εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την
ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται
άδεια ανατροφής…».
Το με αρ.11919/Ε3/3.2.2022 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Υ.ΠΑΙ.Θ. το οποίο εκδόθηκε έπειτα από την απόφαση του ΣτΕ και,
υποτίθεται, ότι θα επίλυε όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί,
δυστυχώς δεν το πράττει. Τα ερωτήματα που ανακύπτουν από τα αιτήματα

των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που κατατίθενται στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. παραμένουν
αναπάντητα ενώ δεν λαμβάνεται, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του
Υ.ΠΑΙ.Θ., καμιά πρωτοβουλία αποκατάστασης γι αυτούς τους εκπαιδευτικούς
οι οποίοι είτε στερήθηκαν το σύνολο της άδειας ανατροφής, είτε την έλαβαν
μειωμένη σε εφαρμογή της ακυρωθείσας εγκυκλίου. Τονίζουμε ότι μετά την
απόφαση του ΣτΕ η χορήγηση, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της άδειας
ανατροφής σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις είναι επιβεβλημένη.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την κυβέρνηση στην άμεση λήψη όλων
των νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα διασφαλίζουν τόσο την απρόσκοπτη
χορήγηση της άδειας ανατροφής σε όλους τους εκπαιδευτικούς όσο και την
αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν εκπαιδευτικοί εξαιτίας της
ακυρωθείσας εγκυκλίου με την πρόβλεψη για την αναδρομική χορήγηση των
αδειών που δεν χορηγήθηκαν. Καλούμε, επίσης, το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο
αυτών των ρυθμίσεων να δώσει σαφείς οδηγίες προς τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης ώστε να απαντώνται όλα τα ερωτήματα των εκπαιδευτικών που
έχει δημιουργήσει η ανερμάτιστη πολιτική του και οι παράνομες αποφάσεις
του.