ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Σήμερα …………….. …./ 01/ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.: 190089/Γ1, 10. 12. 2013, εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.

Μετά από την εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου σχετικά με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας που προβλέπονται από την συγκεκριμένη εγκύκλιο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης  και μετά από τη διαλογική συζήτηση ο σύλλογος διδασκόντων καταλήγει ότι η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπ/κός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Αντίθετα συνδέεται με την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων ,με την αναζήτηση των υπευθύνων για την πορεία της εκπ/σης και οδηγεί στο επόμενο στάδιο στο χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων στη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση και τελικά στην απόλυση των εκπαιδευτικών. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων. Το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.

Ο σύλλογος διδασκόντων δηλώνει ότι για τους παραπάνω λόγους δεν συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Κατόπιν αυτού διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δρομολόγησης της αυτοαξιολόγησης επειδή δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον των εκπ/κών του σχολείου για την εθελοντική συγκρότηση και τη στελέχωση των ομάδων εργασίας που απαιτούνται  για την διεξαγωγή της.

 Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, διαβάστηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

About Sechal Αριστοτέλης