Καταστατικό Συλλόγου

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1ο

 

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία: «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής (Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)» , με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής .

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας της συνδικαλιστικής και ταξικής συνείδησης για την όσο το δυνατό καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο :

Α) Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.

Β) Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτηση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.

Γ) Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Δ) Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.

Ε) Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού λαού.

Στ) Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων γενικότερα.

 

Άρθρο 3ο

Για την πραγμάτωση του ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

Α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του μέσα από γενικές συνελεύσεις τις οποίες και επεξεργάζεται, προβάλλει και παλεύει για την υλοποίησή τους.

Β) Συντονίζει τις ενέργειές του και συνεργάζεται με τους άλλους συνδικαλιστικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων κλπ για την προβολή και προώθηση κλαδικών αιτημάτων και θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Γ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις κλπ για την ενημέρωση τόσο των μελών όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.

Δ) Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού.

Ε) Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνη της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

Στ) Οργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ, δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κλπ και γενικά προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού του.

Άρθρο 4ο ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ. Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 5ο

Α) Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από εκπαιδευτικούς, που εργάζονται μ’ οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Χαλκιδικής και δεν είναι μέλη άλλου πρωτοβάθμιου οργάνου εκπαιδευτικών.

Β) Μπορούν να γίνουν επίτιμα μέλη του Συλλόγου ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. εκείνοι που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του ή στην εκπαίδευση και το συνδικαλισμό γενικότερα.

Γ) Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του από αυτό, πάντα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, οπότε και υποχρεούται να προσαρμόζει τη δράση του με εκείνη της Ομοσπονδίας και καταβάλλει σ’ αυτή τη συνδρομή του, ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως θα φαίνονται στην κατάσταση που υποχρεούται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ’ αυτά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 

Για να γίνει μέλος του Συλλόγου εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία της υπηρεσιακής του κατάστασης και δήλωση ότι αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από 15 μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ. με αίτησή του (που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Δ.Σ.), η οποία αποφασίζει κυριαρχικά. Αν και η Γ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.

 

Άρθρο 7ο

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος

1) που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο

 

2) που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους

 

3) που αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου

 

4) που χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση 5) που αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

 

Εννοείται πως μέλος που χάνει τη διδασκαλική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου , χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.

 

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γ.Σ. ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γ.Σ. υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αιτήσεως του μέλους από τη Γ.Σ. είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή της συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της διαγραφής. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής (ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.

 

Διαγράφεται αυτόματα το μέλος που καταλαμβάνει θέση Σχολικού Συμβούλου – Προϊσταμένου Γραφείου και Δ/ντή Δ. Εκπαίδευσης.

 

Μέλος που διαγράφεται μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανακτήσεως της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτησή του στο Δ.Σ. το οποίο αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτηση στην πρώτη Γ.Σ. η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

 

Άρθρο 8ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης.

 

Άρθρο 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα :

Α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό αυτό ή με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. και είτε είναι τακτική είτε έκτακτη.

Β) Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.

Γ) Να παίρνουν μέρος στις Γ. Συνελεύσεις ,τακτικές και έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Δ.Σ. ανεξάρτητα και από Γ.Σ., να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλειάς που απαρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Δ.Σ. στο έργο του.

Δ) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ΄ αυτές, να ενημερώνουν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και να αναφέρονται στο δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου πάντοτε μέσω του Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

Άρθρο 10ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

Α) Να συμμετέχουν στις Γ. Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

Β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.

Γ) Να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

Δ) Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματά τους για λύση ή ικανοποίησή .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11ο

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Α) Η Γ. Συνέλευση των μελών Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Η Γ. Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου έχουσα την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα. Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.

2) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Συλλόγου.

3) Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφασή της σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

4) Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και οποτεδήποτε απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Ε.

5) Ελέγχει τις ενέργειες και παραλείψεις των αντιπροσώπων που έχει επιλέξει στη δευτεροβάθμια οργάνωση και των αιρετών εκπροσώπων μελών του ΠΥΣΠΕ.

6) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

7) Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κλπ.

 

Άρθρο 13ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικό έτος, μία κατά το μήνα Οκτώβριο και μία κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Μαϊου έως τις 10 Ιουνίου, έκτακτα δε όταν το θεωρεί αναγκαίο το Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. και στην περίπτωση που μέλη του ζητούν τη σύγκληση, η άρνησή του δε ή η ολιγωρία του πάνω από 15 μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστο 10 μέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.

Η Γ.Σ. δε μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Η.Δ., εκτός εάν το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης και επείγουσας Γ.Σ. παρακάμπτονται κατά την κρίση του Δ.Σ οι παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ., είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Δ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα.

Στις τακτικές και έκτακτες Γ. Συνελεύσεις εκλέγεται Προεδρείο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 17.

 

Άρθρο 14ο ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη , βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν το 1/2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της συνέλευσης δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης, αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Γ.Σ. που συγκαλείται για τροποποίηση καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται νέα μέσα σε 2-15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

Άρθρο 15ο

Στις Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερ. Διάταξης έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να φωτισθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερ. Διάταξης.

 

Άρθρο 16ο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία(1/2 συν 1) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γ. Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 και της Διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των 3/4/ των παρόντων μελών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία , ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής , αντιπροσώπων στη Β/θμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση , έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

 

Άρθρο 17ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ Γ.Σ.

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γ.Σ και διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται με πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 3μελές προεδρείο της Γ. Συνέλευσης που στη συνέχεια εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται μετά τις εργασίες της Γ.Σ. που αφορούν τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων, η οποία και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή η οποία και έχει πια την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων ο Γραμματέας της Γ.Σ. καταχωρεί στα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

 

Άρθρο  18ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1) Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2) Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία

3) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο..

4) Ο εκπρόσωπος κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορ. Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.

5) Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού και τους μεμονωμένους υποψήφιους για να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.

6) Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

7) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

8) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

9) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστο έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

10) Αν μένουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται τρίτη και  και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

11) Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

12) Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορ. Επιτροπή.

13) Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια ‘’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ‘’ ή  ‘’ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ‘’ ή  ‘’ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ’’ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά.

14) Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ., μέχρι 2 σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι 5 σταυρούς για τους αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θ’ αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

15) Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. εκλέγονται στη Γ.Σ. του Οκτώβρη και οι αντιπρόσωποι για τη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκλέγονται από τη Γ.Σ. της περιόδου που αρχίζει από τις 20 Μαΐου και λήγει στις 10 Ιουνίου του χρόνου εκλογής του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι διετής.

 

Άρθρο 19ο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1) Η Εφορ. Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2) Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορ. Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψηφίου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων και συνάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.

4) Τις έδρες και τις θέσεις των αντιπροσώπων που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου.

5) Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ., την Ε.Ε., τους αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

6) Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορ. Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

 

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο  20ο

Το Σύλλογο διοικεί  9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από καθολική ψηφοφορία μετά από εκλογο-απολογιστική Γ. Συνέλευση με θητεία για 2 χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ.

 Άρθρο 21ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

1) Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους : α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γεν. Γραμματέα, δ) Ταμία, ε) Ειδ. Γραμματέα και 4 μέλη.

2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από το σύμβουλο που πλειοψήφησε  από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δε μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) μέρες από την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του δεκαπενθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά και την ίδια μέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας το αξίωμα καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού που έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 Άρθρο 22ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση Διοίκησης από το παλιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

Άρθρο 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1) Το Δ.Σ. συνεδριάζει μια φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, 4 τουλάχιστον μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2) Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γ. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερ. Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η ημερ. Διάταξη ανακοινώνεται στα μέλη του Δ.Σ. μαζί με την ειδοποίηση.

3) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται η πλειοψηφία των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία τελικά δεν λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό το οποίο έρχεται ξανά για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.

4) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου.

5) Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες, τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

 

Άρθρο  24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει  στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων.

2) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

3) Συγκροτεί  επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5) Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

6) Αποφασίζει για αποστολές στο εξωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

7) Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις.

8) Εκτελεί τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

9) Εγγράφει ή διαγράφει μέλη πάντα μέσα στα καταστατικά πλαίσια.

10) Εισηγείται στη Γεν. Συνέλευση την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους. Εφόσον η πρώτη Γ.Σ. του έτους δεν έχει διαπιστωμένη καταστατική απαρτία, δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των μελών του και με απαραίτητη πλειοψηφία 3/4.

11) Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

12) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.      

  1. Στο άρθρο 25ο , παρ. 6, η φράση «4 μέλη», διαγράφεται ο αριθμός 4 και αντικαθίσταται από τη φράση «5 μέλη», το δε άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Άρθρο  25ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 

1) Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμών που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο πλειοψήφησε.

2) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου.

4) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5) Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή αν σε 15 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

6) Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν τουλάχιστον 5 μέλη αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γεν. Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ.  Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

 

Άρθρο 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κ.λ.π. Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

2) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.

3) Συγκαλεί το Δ.Σ σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

 

Άρθρο  27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες.

2) Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας του αντιπροέδρου ο Σύλλογος θα εκπροσωπείται από μέλος του Δ.Σ. που το ίδιο θα αποφασίσει.

 

Άρθρο 28ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝ. & ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γ.Σ. και τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του Συλλόγου. Το Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ΄ όλες του τις αρμοδιότητες ο Ειδ. Γραμματέας.

 

Άρθρο  29ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε τριμήνου την έγκριση των γενομένων δαπανών, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στα μέλη του συλλόγου, και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών, αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

 

Άρθρο 30ο Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για ίδια με αυτό θητεία, έχει σαν έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Α’ ετήσια τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους που αναπληρώνεται. Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 31ο

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 32ο

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν τα 3/4 των παρόντων. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο  33ο

Η σφραγίδα είναι στρογγυλή με την επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ »  και στη μέση η χρονολογία ιδρύσεως του Συλλόγου και η επωνυμία Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ .

 

Άρθρο 34ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των νόμων γενικώς περί συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Ο Σύλλογος, εφόσον είναι μέλος της Δ.Ο.Ε. δε μπορεί να είναι μέλος και άλλης Β’/θμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 34 άρθρα και που προήλθε από τροποποίηση του παλαιού Καταστατικού μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη Γ.Σ. της 8-6-2000, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων.»

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης λύει τη συνεδρίαση.

 Νέα Μουδανιά 5 Νοεμβρίου 2013


 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης