Κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου Αγώνα

Κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου Αγώνα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο κανονισμός αυτός καθιερώνει τον «ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ», ο οποίος θα ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, και θα έχει ως εξής:

1) Δημιουργείται έντοκος λογαριασμός με την επωνυμία του Συλλόγου  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

2)Μέλη του Ταμείου Αγώνα (Τ.Α) είναι αυτόματα τα μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

3) Σκοπός του Ταμείου Αγώνα είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου μας και κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας και υποστήριξης απεργιακών κινητοποιήσεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο

1) Την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Αγώνα την έχει 5μελής Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Αγώνα (ΕΔΤΑ), η οποία μελετά κάθε σοβαρό ζήτημα που προκύπτει και διαφυλάσσει σε κάθε περίπτωση τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού.

2) Για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Αγώνα στα πλαίσια του κανονισμού, συγκροτείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ» (ΕΔΤΑ). Η ΕΔΤΑ αποτελείται από πέντε (5) μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», που εκλέγονται ως εξής:
Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε παράταξη που συμμετέχει στις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. Αν ο αριθμός των παρατάξεων είναι μικρότερος του 5, οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται με απλή αναλογική, αν είναι περισσότερες από 5 συμμετέχουν σε αυτή οι 5 πρώτες.
Ένα από τα 5 μέλη της ΕΔΤΑ είναι υποχρεωτικά ο Ταμίας του Συλλόγου.
Η θητεία της επιτροπής αυτής θα ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις της ΕΔΤΑ υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1)Από τις  τακτικές συνδρομές των μελών του Συλλόγου μας υπέρ του Ταμείου Αγώνα θα μεταφέρεται στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε 27 Ευρώ, το οποίο θα παρακρατείται δύο φορές το χρόνο από την μισθοδοσία. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από ομόφωνη εισήγηση του ΔΣ του Συλλόγου και έγκριση από τη ΓΣ του  Συλλόγου μας
2) Κάθε προσφορά μελών του Συλλόγου μας, άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων φορέων φυσικών και νομικών προσώπων, ή από κάθε άλλη πηγή, η οποία θα γίνεται αποδεκτή χωρίς όρους και δεσμεύσεις, μετά από απόφαση της ΕΔΤΑ.
3) Τα έσοδα από ιδιαίτερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου για την ενίσχυση του Ταμείου Αγώνα.
4)Από την αρχική καταβολή του ποσού των   21.814 €  που υπάρχει ήδη στο ταμείο Αγώνα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται όλα τα μέλη του Ταμείου Αγώνα του Συλλόγου μας που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

1) Η διαχειριστική χρήση του Ταμείου Αγώνα είναι μονοετής και ακολουθεί το κλείσιμο του Ταμείου του Συλλόγου. Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή.

2) Οικονομική αποζημίωση δίνεται κατά τη διάρκεια μίας διαχειριστικής χρήσης, όταν η συμμετοχή κάθε μέλους στις απεργίες ξεπερνά τουλάχιστον το 75% των ημερών απεργίας και συνολικά αυτές να είναι τουλάχιστον 5 ημέρες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

3) Η χορήγηση της οικονομικής αποζημίωσης γίνεται σε ετήσια βάση στο τέλος της σχολικής χρονιάς όταν θα γίνεται ο απεργιακός απολογισμός. Είναι δυνατό όμως να γίνεται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. απεργία διαρκείας), μετά από απόφαση της ΕΔΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1) Η ενίσχυση καθορίζεται με την εξής κλίμακα:
Συμμετοχή στο 75%-80% των ημερών απεργίας ποσό (Χ)
Συμμετοχή στο 81%-90% των ημερών απεργίας ποσό (2Χ)
Συμμετοχή στο 91%-100% των ημερών απεργίας ποσό (3Χ)
Το (Χ) θα καθορίζεται από την επιτροπή και θα είναι συνάρτηση του χρηματικού υπολοίπου του Τ.Α. και των ημερών απεργίας.

2) Ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τον Ταμία του συλλόγου ως εξής:
Η Επιτροπή του Ταμείου Αγώνα  συντάσσει κατάσταση για κάθε σχολείο με τα παρακάτω στοιχεία:
-ονοματεπώνυμο κάθε μέλους
-τον αριθμό μητρώου του
-το σύνολο των ημερών απεργίας του, όπως προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού
-το ποσό των χρημάτων που παρακρατήθηκαν και
-το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης δίνεται σύμφωνα με την παραπάνω κατάσταση απεργών η οποία αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για τη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλα τα μέλη του Συλλόγου που τη δικαιούνται, το Δ.Σ. αποφασίζει να καταβληθεί ποσοστό του ποσού της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 ενίσχυσης. Αν υπερκαλύπτει το συνολικό ποσό, τότε το Δ.Σ. αποφασίζει το ποσό που θα διατεθεί από το Τ.Α. για την ενίσχυση των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το Ταμείο Αγώνα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός αυτός, θα αρχίσει τις παροχές του στους συναδέλφους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και για απεργίες που θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την ίδια ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού ανήκει στη Δ.Σ. του Συλλόγου και η απόφαση αυτή πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο Κανονισμός.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1) Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας   και μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

2) Το απεργιακό ταμείο μπορεί να διαλυθεί με  απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Σε περίπτωση μετάθεσης ή συνταξιοδότησης το μέλος του Ταμείου Αγώνα δεν λαμβάνει κανένα ποσοστό επί του συνολικού καταβεβλημένου ποσού

ΑΡΘΡΟ 12ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου Αγώνα το ενυπάρχον ποσό του «Ειδικού Λογαριασμού Ταμείου Αγώνα» και τα βιβλία της ΕΔΤΑ παραδίδονται στο ΔΣ του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης