Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Χαλκιδικής

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1,2 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/1-3-2003), που αφορούν στην «Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων Π.Υ.Σ.Π.Ε.».
3. Την με Α.Π. Φ.350/42/148986/Δ1/18-09-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. με θέμα«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης »
4. Την Α.Π.72/26-09-2014 «Κατάθεση υποψηφιοτήτων αιρετών εκπροσώπων» τεσσάρων συνδυασμών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 1/2003 από τα οικεία συνδικαλιστικά όργανα των εκπ/κών.
5. Τη με αριθ. Φ.353.1/105657/Δ1/08-10-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτωντων Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι των τεσσάρων (4) ψηφοδελτίων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 1/2003

Αποφασίζουμε

Ανακηρύσσουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης της περιοχής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής ως υποψήφιους αιρετούς εκπροσώπους του (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπ/σης Ν.Χαλκιδικής κατά της εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014 ως ακολούθως:
1. «Δ.Α.Κ.Ε.»
(Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.)

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. Βογιατζής Χρήστος Αντώνιος ΠΕ70 Τ.Ε. 2ου Δ.Σ.Ν.Καλλικράτειας
2. Κουσίδου Δέσποινα Νικόλαος ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Ν. Καλλικράτειας
3. Κρασσάς Απόστολος Μόσχος ΠΕ70 Δ.Σ. Πευκοχωρίου
4. Μαγκώτσιος Ιωάννης Μιλτιάδης ΠΕ70 Δ.Σ. Ν. Ποτίδαιας
5. Νίνος Γεώργιος Δημήτριος ΠΕ60 1ο Ν/Γ Σημάντρων
6. Χριστοδούλου Νικόλαος Δημήτριος ΠΕ11 Δ.Σ. Ορμύλιας
2. «ΔΗ.ΣΥ.»
(Δημοκρατική Συνεργασία-Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ)

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. Αμπελίδης Αναστάσιος Μιχαήλ ΠΕ70 2ο Δ.Σ. Πολυγύρου
2. Ανεστόπουλος Χρήστος Θεοχάρη ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Κασσανδρείας
3. Εμμανουηλίδου Αθανασία Παναγιώτης ΠΕ60 Ειδικό Ν/Γ Προποντίδας
4. Ζήσης Απόστολος Ιωακείμ ΠΕ 70 Δ.Σ. Αρναίας
5. Κασκέτης Γεώργιος Χρήστος ΠΕ70 1ο Δ.Σ Ιερισσού
6 Κέντρου Ευαγγελία Χρήστος ΠΕ70 Δ.Σ Νικήτης
7. Παπαβασιλείου Εμμανουήλ Ιωάννης ΠΕ70 2ο Δ.Σ Ν. Μουδανιών
8. Πάππας Γεώργιος Βασίλειος ΠΕ70 2ο Δ.Σ Ιερισσού
9 Χαριστός Εμμανουήλ Χρήστος ΠΕ70 Δ.Σ Μεταγγιτσίου

3. « Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»
(Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.Μ.Ε.)

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. Καλογεράκη ΄Αρτεμις Ηλίας ΠΕ70 Δ.Σ Πορταριάς
2. Κουκής Δημήτριος Παράσχου ΠΕ 70 Δ.Σ Ν. Φώκαιας
3. Σμυρλής Νικόλαος Παναγιώτης ΠΕ70 1ο Δ.Σ Πολυγύρου
4. Κουρίτα Αικατερίνη Κωνσταντίνος ΠΕ70 Δ.Σ Στρατωνίου

4. «Ενιαίο Ανεξάρτητο Ψηφοδέλτιο ΠΕ Χαλκιδικής»

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
1. Καγκέλης Γεώργιος Ευάγγελος ΠΕ70 Δ.Σ Γερακινής- Καλυβών
2. Κατσαβός Περικλής Δημήτριος ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Ν. Καλλικράτειας
3. Τσάκωνα Μαρία Λουκάς ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Ν. Μουδανιών
4. Τσενεσίζης Ανδρέας Δημήτριος ΠΕ70 1ο Δ.Σ. Ν. Καλλικράτειας
5. Τσιρίγκα Ολυμπία Βάϊος ΠΕ 05 1ο Δ.Σ. Ν. Καλλικράτειας