6ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 το Δ.Σ. του συλλόγου συνεδρίασε (πλήρη απαρτία) στα γραφεία του στον Πολύγυρο και αποφάσισε ως εξής, για τα θέματα που συζητήθηκαν.

1. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, συνάδελφος Μισαηλίδης Βασίλης, κατέθεσε στο Δ.Σ. προτάσεις αναβάθμισης και περαιτέρω αξιοποίησης του ιστότοπου με στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του συνόλου των συναδέλφων για θέματα επικαιρότητας και αλληλοτροφοδότησης. Σε αυτή την κατεύθυνση συζητήθηκαν οι προοπτικές αξιοποίησης του ιστορικού αρχείου του συλλόγου στην ιστοσελίδα, η διενέργεια ερευνών γνώμης και προτάσεων από τους συναδέλφους για θέματα υπηρεσιακά και άλλα. Το Δ.Σ. εξέφρασε ομόφωνα τις ευχαριστίες του για την εθελοντική εργασία του συναδέλφου και δεσμεύθηκε να εξειδικεύσει τις προτάσεις του στην κατεύθυνση αναβάθμισης του ιστότοπου. Επίσης αποφασίσθηκε η έγκριση δαπάνης ύψους 150 ευρώ για τη διατήρηση του domain name και της φιλοξενίας της ιστοσελίδας σε server για ένα έτος.
1.1. Αποφασίσθηκε το πρόσφατο ερωτηματολόγιο για τη σχολική στέγη να μεταφερθεί σε ψηφιακή μορφή και να εμπλουτιστεί προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η συλλογή στοιχείων και δεδομένων για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων από το Δ.Σ.

2. Ανακοινώθηκε η αποστολή επιστολής από το Δ.Σ. προς τους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάγκη επανεκκίνησης προγραμμάτων εξομοίωσης. Η επιστολή εστάλη και στον αρμόδιο υπουργό. Κατατέθηκε πρόταση από μέλος του Δ.Σ. για ανατροπή της υφιστάμενης διεκδίκησης σε απαίτηση για άμεση αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων των Ακαδημιών με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα με νομοθετική ρύθμιση. Το Δ.Σ. δεσμεύθηκε να επαναφέρει το θέμα και να καθορισθεί εκ νέου η στρατηγική διεκδίκησης.

3. Με αφορμή την αιφνιδιαστική απαίτηση έκδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλιζόμενου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ/Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ως αποτέλεσμα κατάργησης του ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ αποφασίσθηκε η αποστολή επιστολής-διαμαρτυρίας σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Το πρόβλημα αφορά τα προστατευόμενα μέλη (ηλικίας 18 και άνω) των κυρίως ασφαλισμένων, καθώς για τους τελευταίους η έκδοση Α.Μ.Α. έχει γίνει αυτοδίκαια.

4. Συζητήθηκε η χρήση και αξιοποίηση των συνδικαλιστικών αδειών από τους δικαιούχους του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) όπως ορίζονται από το Ν.1264/82, μετά από πρόταση μελών του Δ.Σ. και με αφορμή νόμιμη χρήση του δικαιώματος αυτού σε μορφή μειωμένου ωραρίου από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος κατατέθηκε πρόταση μομφής στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. από μέλος του Δ.Σ. Η πρόταση μομφής συζητήθηκε και διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής με ψήφους 8 έναντι 1. Αποφασίσθηκε η χρήση των συνδικαλιστικών αδειών να γίνεται μετά από αίτηση στην υπηρεσία και να χορηγείται σε ημερήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες του συλλόγου και των αποφάσεων του Δ.Σ. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 7 μέλη, ενώ 2 μέλη ψήφισαν λευκό.
5. Οι 2 αιρετοί του νομού, κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ., ενημέρωσαν για τα υφιστάμενα θέματα στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής. Κοινή τους διαπίστωση η επιδεικτική αδυναμία του ΥΠΑΙΘ να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σχολικών μονάδων και να εκπληρώσουν τη βασική Συνταγματική επιταγή για μορφωτικό αγαθό ισότιμα προσφερόμενο στους πολίτες. Καταγράφηκαν κενά σε όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σχολική μονάδα που το μάθημα των Αγγλικών δεν έχει ακόμα διδαχθεί. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η αδυναμία των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού και περιφέρειας να ανταποκριθούν σε βασικές λειτουργίες τους, όπως είναι τα ωρολόγια προγράμματα. Ενώ ολοκληρώνεται το δεύτερο τρίμηνο, ακόμα δεν έχουν υπογραφεί τα προγράμματα γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας. Mέλος του ΔΣ επεσήμανε ότι η άσκηση πιέσεων και η ανάγκη πραγματοποίησης δράσεων, προκειμένου το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της έγκαιρης υπογραφής των ΕΩΠ να ακολουθεί τη νόμιμη -από τους φέροντες την ευθύνη- οδό, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συστηματικά, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και το κοινό περί δικαίου αίσθημα στους εκπ/κούς που υπηρετούν στην ΠΕ Χαλκιδικής. Κοινή πρόταση των αιρετών ήταν η ανάγκη δημιουργίας μιας ‘’φόρμας’’ καταγραφής των προβλεπόμενων και υφιστάμενων κενών, για αμεσότερη ενημέρωση των ιδίων και έγκαιρο προγραμματισμό αίτησης και διάθεσης επιπρόσθετου προσωπικού, με στόχο την άρτια λειτουργία των σχολικών μονάδων.

6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή του ετήσιου χορού του συλλόγου μέσα στο Μάρτιο. Ο τόπος η ημερομηνία και το κόστος συμμετοχής θα σας ανακοινωθεί με νέο ενημερωτικό.

7. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ενημέρωση των συναδέλφων για την παρακράτηση της ετήσιας συνδρομής τους, ύψους 42 ευρώ, από τη μισθοδοσία Μαρτίου, εφαρμόζοντας την απόφαση του Δ.Σ. από το Νοέμβριο του 2014, για το ύψος αυτής και το μήνα παρακράτησής του.
Εξαιτίας παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου συνεδρίασης, ομόφωνα αποφασίσθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν απασχόλησαν το Δ.Σ. να μετατεθούν για την επόμενη συνεδρίαση.

About Sechal Αριστοτέλης