Διευκρινίσεις για την υλοποίηση της απόφασης για απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης

 «Διευκρινίσεις για την υλοποίηση της απόφασης για απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης»

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,
Εν όψει των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων και υλοποιώντας την απόφαση της ΔΟΕ για Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, θέλουμε να σας διευκρινίσουμε :

Ότι η απεργία – αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει τους συναδέλφους, οι οποίοι και δεν διατρέχουν πειθαρχικό κίνδυνο με το να μη συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί απέχουν μόνο από αυτές τις διαδικασίες και όχι από την εκτέλεση όλων των άλλων εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

Στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων που στο εξής θα πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης ή για τη στελέχωση των ομάδων για τα σχέδια δράσης, οι συνάδελφοι δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενώ συμμετέχουν κανονικά στη συνεδρίαση για τα υπόλοιπα θέματα που (τυχόν) υπάρχουν για συζήτηση.

Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της όποιας διαδικασίας σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.

Σε ότι αφορά τους Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενες – Προϊσταμένους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων σχολείων που το ΥΠΑΙΘ τους καλεί να αξιολογηθούν, μπορούν να καταγράψουν τη συμμετοχή στους στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο βιβλίο πράξεων Διευθυντή – Προϊσταμένου ως εξής :
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

(Δια μέσου του ………Δημοτικου Σχολείου/Νηπιαγωγείου …………………….)
ΑΝΑΦΟΡΑ
Του/Της ………………………………., Διευθυντή-τριας/Προϊσταμένου-ης του …………..Δημοτικού Σχολείου/ Νηπιαγωγείου ……………………., κατοίκου………………………………, οδός …………………………., αριθμός …………..
Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Σχετικά με το υπ’ αριθμ. Φ.51/14713/16-10-2014 έγγραφό σας δια του οποίου καλούμαι: α) να καταθέσω εργασία στην πλατφόρμα αξιολόγησης, β) να συμμετάσχω στις διαδικασίες αξιολόγησης, σας αναφέρω ότι ως μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν.Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης» μετέχω στην απεργία – αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ, η οποία απόφαση επιδόθηκε νομίμως στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθμ. 1201/31-10-2014 εξώδικη δήλωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα καλούν τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, προϊσταμένους-ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων σε ενημερωτικές συναντήσεις.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις της ΔΟΕ, παραθέτει τα παρακάτω:
Οι συνάδελφοι Διευθυντές-ντριες μπορούν να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή και να παραμένουν στις σχολικές τους μονάδες εκτελώντας κανονικά τα καθήκοντά τους, καθώς δεν είναι υποχρεωμένοι να παρευρεθούν στις συναντήσεις και δε διατρέχουν κίνδυνο πειθαρχικών κυρώσεων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα κηρύττει 3ωρες στάσεις εργασίας για τις προγραμματισμένες συναντήσεις – επιμορφώσεις και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σ’ αυτές προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε συλλογικά απέναντι στις μεθοδεύσεις εφαρμογής της αξιολόγησης.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

About Sechal Αριστοτέλης